این کتاب در پی آن است که بگوید: اول، مسئلة اجتماعی دغدغة اصلی بسیاری از فلاسفة بزرگ بوده است؛ دوم، رویکرد به مسئلة اجتماعی از طریق فلسفه، نخستین شرط برخوردی نسبتاً مطلوب با این مسئله است؛ سوم اینکه، رویکرد به فلسفه از طریق مسئلة اجتماعی برای احیای فلسفه امری ضروری است.

ما از طریق فلسفه خواهیم فهمید چگونه تجربه را به‌مثابه یک کل، یا بخشی از آن را در ارتباط با کل بررسی کنیم.

به‌وسیلة «مسئلة اجتماعی» به‌طور ساده و گسترده‌ای متوجه می‌شویم که کاهش درماندگی و بی‌نوایی انسان از طریق تغییردادن نهادهای اجتماعی دشوار است. این مسئله‌ای است که همواره با تغییر شکل دادن خودش، از تعریفی دقیق‌تر می‌گریزد؛ چرا که درماندگی و بی‌نوایی با خواست یا میل در ارتباط است، و خواست یا میل، امری شخصی و همواره متغیر است و هریک از ما برحسب متغیر بودن خواست‌هایمان، به‌طور متفاوتی به این مسئله نگاه می‌کند.

ویل دورانت

در همین زمینه مطالعه کنید:

کلیه حقوق متعلق به وب سایت"کتاب پارسه" می باشد.